6. Седница Савета Подунавског управног округа
23. мај 2008. године
Савет Подунавског управног округа Смедерево на седници од  23. маја  2007. године разматрао је следеће тачке дневног реда:
1.ФУНКЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ У РАЗВОЈУ ТУРИЗМА ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА
2. МЕРЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ КОРОВСКЕ БИЉКЕ - АМБРОЗИЈА
3.АГЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПОДУНАВСКИ ОКРУГ ДОО
4. РАЗНО У  вези прве тачке дневног реда – Функција туристичке инспекције у развоју туризма Подунавског округа Смедерево
Закључено је:
1.У циљу успешнијег развоја туризма и приближавања потенцијала ове регије ширем броју домаћих и страних туриста, сагледати могућност и иницирати  оснивање регионалне туристичке организације која би обухватала више општина или чак и регија у циљу презентације понуде туристичког потенцијала и заједничког наступа на тржишту,  поштујући, између осталог, и  економски интерес општина или регија. У том правцу  потребно је да се сачини свеобухватна анализа економске оправданости оснивања регионалне туристичке организације о чему би се изјасниле Скупштине локалних самоуправа које покажу интерес и  и како би о томе донеле одговарајућу одлуку.  
2. Како би туристички потенцијал општина Подунавског округа био доступан широком броју туриста (домаћих и страних), значајну улогу у презентацији истих има истицање знакова и симбола (туристичка сигнализација) којима се обележава туристичка понуда региона и сваке општине понаособ. У том правцу, сагласно Праилнику о садржини и начину истицања туристичке сигнализације („Службени гласник РС“, број 109/05) потребно је да у границама финансијских могућности локалне самоуправе са територије Подунавског округа учине напор и изврше постављање туристичке сигнализације у правцу обавештавања односно упућивања корисника туристичких услуга на туристичке потенцијале имајући у виду рок утврђен Правилником (31 децембар 2007. године). Тамо где локална самоуправа нема надлежност за постављање туристичке сигнализације (ауто пут и др.), иницирати поступак код надлежних републичких органа за њихово поставање.
3. У циљу успешнијег организовања одређених туристичких манифестација у општинама Подунавског округа као и других манифестација (Привредно туристичка манифестација „Смедеревска јесен“ сајмови, вашари) неопходна је тешња и координирана сарадња надлежних подручних јединица (републичких инспекцијских органа) и инспекцијских органа локалних самоуправа у правцу обезбеђења минимално техничких и санитарних услова давалаца услуга пре свега у области угоститељства (хигијенско исправна вода, одвод коришћене воде и други услови за рад угоститељских објеката на тим манифестацијама) како би се предупредиле нежељене последиице по здравље људи.
4. У циљу реализације претходног закључка одржати што пре састанак надлежних општинских инспекцијских служби (комунална и еколошка инспекција) и републичких инспекцијских органа (санитарна, ветеринарска и туристичка инспекција) ради заузимања заједничког става у примени прописа из различитих области и то све са циљем да се у време сајмова и вашара у Подунавском округу обезбеди заштита животне средине и здравље становника.
2. У  вези друге тачке дневног реда Мере за сузбијање и уништавање коровске биљке –амброзија Савет управног округа је констатовао:
-Влада Републике Србије је донела Уредбу о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке – амброзија а у циљу спречавања штете коју она наноси и утврдила субјекте који су задужени да спроводе мере сузбијања и уништавања ове биљке;
-Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за заштиту биља  донела је  Инструкцију о примени Уредбе о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке – амброзија којом су утврђене активности који ће систематски спроводити државни органи  и овлашћене организације за послове заштите биља;
-Нити Уредбом као ни Инструкцијом нису дефинисане санкције за субјекте који су дужни да ову биљку уништавају;
- Закључено је:
1.Полазећи од потребе спречавања штете коју коровска биљка - амброзија чини, посебно  спречавања  њеног ширења, неопходно је да ово питање буде законски регулисано, односно да ресорно мнистарство (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде) у оквиру Предлога закона о заштити биља ову проблематику разради у правцу стимулаисања уништавања ове коровске биљке као и да санкционише и предвиди казнене одредбе за субјекте који су дужни да примењују мере за њено уништавање, а исте не спроводе, па ће таква иницијатива бити упућена од стране Савета, Управи за заштиту биља.
3. У вези треће тачке дневног реда - Агенција за регионални економски развој Подунавски округ доо.
Закључено је:
О питању даљег статуса Агенције за регионални економски развој, Савет управног округа ће се изјашњавати након разматрања Извештаја о раду Агенције и Финансијског извештаја  од стране Скупштине оснивача ове Агенције.
4. Под тачком разно Начелник Округа је предложио да председници општина за прву наредну седницу припреме Извештај о реализацији закључака Савета Подунавског управног округа који су донети од почетка рада Савета.
 
< Претходно   Следеће >
Created and powered by KONEKT d.o.o