5. Седница Савета Подунавског управног округа
5. март 2008. године
На седници од 5. марта 2007. године разматране су следеће тачке дневног реда :      
1. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАКЉУЧАКА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОКРУГА ОД  09. 10. 2006. ГОДИНЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКИХ ПИЈАЦА (РОБНИХ, ЗЕЛЕНИХ И СТОЧНИХ) И РАЗМАТРАЊЕ МЕРА ЗА ЊИХОВО БОЉЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ У СМИСЛУ ОБАВЉАЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА РЕПУБЛИЧКИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ ОРГАНА
2. РЕШАВАЊЕ ПИТАЊА АЗИЛА ЗА ЖИВОТИЊЕ (ЛУТАЛИЦЕ, ПСЕ И МАЧКЕ) И ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗООХИГИЈЕНИЧАРКЕ СЛУЖБЕ ПРИ ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА У СВЕ ТРИ ОПШТИНЕ ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА.
3.ИНФОРМАЦИЈА О ДЕЛОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И СУЗБИЈАЊЕ АВИЈАРНЕ ИНФЛУЕНЦЕ.
4.РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ФУНКЦИОНИСАЊУ ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАДАРСКОГ ЦЕНТРА „БУКУЉА“ ТЈ ДЕЛОВАЊЕ ОВОГ СИСТЕМА У СВЕ ТРИ ОПШТИНЕ ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА.
5.РАЗНО У  вези прве тачке дневног реда - Реализација закључака са треће седнице Управног округа од  09. 10. 2006. године који се односе на уређење градских пијаца (робних, зелених и сточних) и разматрање мера за њихово боље функционисање у смислу обављања инспекцијског надзора републичких инспекцијских органа закључено је:
Највећи проблеми који су констатовани и на трећој седници Савета Управног округа су нерегистроване зелене и сточне пијаце на територији општина и то:
На територији општине Смедерево:
Зелене пијаце: „Центар“ и „Царина“ за које је поднет захтев Управи за ветерину дана 31. 08. 2006. године код којих не постоји дозвола надлежне Управе за ветерину и којима је донето Решење о забрани рада због неиспуњавања услова.
Сточне пијаце: на територији месних заједница Осипаоница, Михајловац, Скобаљ, и Сараорци код којих не постоји дозвола надлежне Управе за ветерину. Једина сточна пијаца која испуњава законом предвиђене услове и регистрована за промет животиња  је сточна пијаца на Царини.
На територији општине Смедеревска Паланка:
Зелене пијаце: Смедеревска Паланка, Селевац, Азања и Кусадак не поседују дозволу за рад;
Сточне пијаце:“Смедеревска Паланка“ и „Селевац“ код којих је ЈКП Микуља“ поднела захтеве и код којих је  у току је поступак за добијање дозволе за рад.
- У Селевцу је нерегистрована сточна пијаца због нерешеног питања власништва.
На територији општине Велика Плана:
Зелене пијаце: Нерегистрована зелена пијаца у Великој Плани због нерешених имовинско правних односа а зелене пијаце у Лозовику  и Великом Орашју не испуњавају услове.
Сточне пијаце: Нерегистроване сточне пијаце у Великој Плани и Лозовику а у Милошевцу донето решење о забрани рада на јавној површини.
Закључено је:
1. Обзиром на значај рада зелених и сточних пијаца као и потенцијалну могућност угрожавања здравља грађана, потребно је да надлежни органи општинских јединица локалне самоуправе у најкраћем могућем року предузму активности на окончању поступка за добијање дозвола за рад пијаца сагласно одредбама Правилника о уређењу сточних пијаца, вашара, сајмова изложби и догона („Службени гласник СРС, број 31 /78).   
2. Када је у питању уклањање конфиската из кланица, обзиром на непостојање посебних депонија за њихово одлагање, неопопходно је да се општинске јединице локалне самоуправе стриктно придржавају одредаба Правилника о начину нешкодљивог уклањања животињских лешева и отпадака животињског порекла („Службени лист СФРЈ број 53/89).
У  вези друге тачке дневног реда-Решавање питања азила за животиње (луталице, псе и мачке и организовање зоохигијеничарке службе при Јавним комуналним предузећима у све три  општине Подунавског округа:
Закључено је:
1. Неопходно је је да надлежи органи општина Подунавског округа размотре могућност организовања зоохигијеничарке службе при Јавним комуналним предузећима и решавање питања азила за животиње (луталице, псе и мачке) сагласно постојећем Закону о ветеринарству, ( „Службени гласник РС“, број 91/05) обзиром на могућу опасност од ових животиња по здравље људи.
У вези треће тачке дневног реда - Информација о деловању Општинских штабова  за превенцију и сузбијање авијарне инфлуенце
Закључено је:
1. Како су у суседству наше државе откривени случајеви вируса  птичјег грипа, а обзиром да су општински штабови и материјално, технички и кадровски опремљени за његово откривање, неопходно је да Штабови за превенцију и сузбијање авијарне инфлуенце наставе активности на превентивном деловању како би се предупредила појава вируса.
У вези четврте тачке дневног реда-Разматрање Извештаја о функционисању одбране од града на територији радарског центра „БУКУЉА“ тј. деловање овог система у све три општине Подунавског округа донети су следећи Закључци.
1. Потребно је да Републички  хидрометереолошки завод за наредну сезону обезбеди довољан број противградних ракета а у циљу  обезбеђења услова за несметано дејство противградних станица на територији општина Подунавског округа;
2. Неопходно је да општине Подунавског округа учине максималне напоре на разрешењу имовинско правних односа тамо где је неопходно да се противградне станице изместе на нову локацију односно  створити законом прописане грађевинске  услове код оних противградних станица где је констатована грађевинска неисправност објеката.
3. Код свих станица који у прошлој години нису имали ангажоване стрелце на пртивградним станицама потребно је попунити тај недостајући број како би противградне станице могле  несметано да функционишу;
4. И даље треба наставити са праксом дотирања надокнада стрелаца из средстава општинског буџета или средстава месних заједница.           
5. Под тачком разно Начелник Округа је упознала савет са Закључцима Владе Републике Србије око откупа 15000 товних свиња од стране Републичке дирекције за робне резерве која ће се обавити до 31. 03. 2007 године као и до сада предузетим активностима од стране Подунавског управног округа.
Закључено је да у циљу правовременог и благовременог обавештавања пољопривредних газдинстава поред обављеног информисања преко јавних гласила, писаних и радиодифузних, изврши додатно информисање огласима који ће се дистрибуирати преко месних заједница и месних канцеларија.
Такође је препоручено општинама да сагледају могућност да се откуп врши на регистрованим пијацама општина ван Подунавког округа а који су ближи пољопривредним газдинствима али уз претходну консултацију са тим општинама и најближом кланицом  око испуњености квоте за откуп.
-Начелник Подунавског управног округа је још једном замолио чланове Савета да у примереном року предложе теме за План рада Савета за 2007 годину којим би Планом рада обухваћен одређен број тема које су актуелне за сваку општину.
 
< Претходно   Следеће >
Created and powered by KONEKT d.o.o