Izveštaj o sagledavanju rada Stručne službe Podunavskog upravnog okruga
Izveštaj o sagledavanju rada Stručne službe Podunavskog upravnog okruga
Dana 11. novembra 2008. godine Đorđe Stepanović, viši savetnik u Ministastvu za državnu upravu i lokalnu samupravu zadužen za koordinaciju poslova upravnih okruga izvršio je  redovan obilazak Podunavskog upravnog okruga u cilju upoznavanja sa radom Stručne službe Podunavskog upravnog okruga a saglasno članu 41. stav 3.Zakona o državnoj upravi kojim je utvrđena obaveza Ministarstva da nadzire svrsishodnost rada Stručne službe Okruga.
Cilj ovog pregleda je bio da se sagleda šta se preduzelo od strane načelnika Okruga u sprovođenju Instrukcija koje je izdalo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Prilikom obilaska neposredno je sagledano stanje u Podunavskom upravnom okrugu, obavljen razgovor sa sa načelnikom Okruga i izvršen uvid u važeći Pravilnik o unatrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Stručne službe kao i ugovore kojima je regulisan način korišćenja poslovnog prostora u zgradama u kojem je smeštena Stručna služba Podunavskog upavnog okruga i okružne područne jedinice.
Nakon posete  posete predstavnika Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Podunavskom upravnom okrugu dostavljen je Izveštaj  o sagledavanju rada Stručne službe Podunavskog upravnog okruga broj 130-021-00-00038/2008-19 u kojem je konstatovano:
•    Podunavski upravni okrug je blagovremeno dostavio Izveštaj o radu Stručne službe za 2007 i devet meseci 2008 godine kao i godišnji Izveštaj o radu Saveta Podunavskog upravnog okruga.
•    Sednice Saveta upravnog okruga se redovno zakazuju i održavaju. Zaključci sa sednice saveta se redovno dostavljaju ministru Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Gledano u celini rad saveta Podunavskog upravnog okruga ocenjuje se kao vrlo dobar.
 
Created and powered by KONEKT d.o.o