ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

Документа

Подунавски управни округ

Преузмите документацију

Приступите документима и архиви уколико желите више да сазнате о раду Подунавског управног округа

Правилник о организацији и систематизацији радних места у стручној служби Подунавског управног округа

Правилник можете погледати у PDF формату кликом на линк документа:

PDF документ

Информатор о раду

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. Сврха објављивања информатора је информисање јавности о информацијама које поседује или којима располаже Подунавски управни округ у оквиру делокруга свог рада.

PDF документ (ИНФОРМАТОР О РАДУ 2021.)

 

Приступ информацијама од јавног значаја

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја уређују се права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва. Ради остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, овим законом установљен је институт Повереника за информације од јавног значаја, као самосталног државног органа, који је независан у свом раду.

Орган власти дужан је да у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа.Ако орган власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу поверенику, осим у случајевима утврђеним Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Одговорно лице у органу власти у складу са овим Законом одређује једно или више службених лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја. Овлашћено лице испред Подунавског управног округа је Љубан Митреки, шеф Одсека општих послова у Стручној служби подунавског управног округа .

Обавезе овлашћеног лица су да прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију, односно доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев решењем, предузима мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе одржавање носача информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом Стручне службе, може се поднети:

  • у писаној форми на адресу: Подунавски управни округ, 11300 Смедерево, Ул. Трг Републике број 5, или лично предајом писаног захтева у писарници округа, први спрат, канцеларија број 8, у времену од 7,00 – 15,00 радним данима, на истој адреси;
  • усмено, на записник у Стручној служби Округа, на поменутој адреси код лица овлашћеног за поступање по захтеву (Љубан Митрески), први спрат, канцеларија број 9.

Детаљније информације о праву на приступ информацијама можете наћи на интернет страници повереника за информације од јавног значаја www.poverenik.rs

У наставку се налазе примери образаца за подношење захтева и жалби:

1. Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја

2. Образац жалбе против решења o добијању приступа информацији

3. Образац жалбе када се није одлучивало по захтеву (ћутање управе)

4. Обавештење о стављaњу на увид документа који садржи тражену информацију о изради копије