ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

Опис послова стручне службе

ДЕТАЉНИЈИ ОПИС ПОСЛОВА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Делокруг рада, број државних службеника и намештеника, као и опис послова стручне службе Подунавског управног округа, детаљно су садржани у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Стручној служби Подунавског управног округа.

Сходно важећем Правилнику, систематизовано је седам радних места, без начелника Подунавског управног округа, који је функционер.

Службу Подунавског управног округа чине четири државна службеника и три намештеника:

– радно место у звању саветник: 1 (један државни службеник);

– радно место у звању сарадник: 1 (један државни службеник);

– радно места у звању референт: 2 (два државна службеника);

– радно места у четвртој врсти радних места намештеника: 3 (три намештеника).

Шеф Одсека општих послова

– Руководи радом Одсека, даје стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника и намештеника;

– пружа стручну и административно-техничку подршку начелнику управног округа у извршавању послова заједничких за све окружне подручне јединице органа државне управе на подручју управног округа, организује пружање стручне и административно-техничке подршке Савету управног округа у извршавању послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа државне управе и обавља послове секретара Савета управног округа;

– учествује у изради нацрта кадровског плана, израђује извештаје у вези са структуром и бројем службеника за Централну кадровску евиденцију, врши послове анализирања радних места и послове вредновања радне успешности државних службеника, обавља послове у вези са заснивањем и престанком радног односа и остваривањем права из радног односа државних службеника и намештеника;

– предлаже и предузима организационе и друге мере за ефикасно и квалитетно пружање услуга корисницима од стране Одсека;

– обавља послове из области реформе државне управе, послове евиденције и развоја кадрова, саставља анализе, извештаје и информације о раду Одсека;

– организује и спроводи поступак јавних набавки за потребе Округа, послове који се односе на доступност информација од јавног значаја, учествује у изради и спровођењу плана интегритета у Стручној служби, припрема акт о процени ризика радних места у служби, прати његово остварење и предлаже мере за отклањање ризика;

– стара се о успостављању сталне сарадње са окружним и осталим подручним јединицама органа државне управе, као и са општинама на подручју управног округа;

– учествује у припреми предлога финансијског плана за израду Закона о буџету, стара се о економичном трошењу буџетских средстава, учествује у изради извештаја о извршењу буџета за Министарствo финансија, врши контролу прихода и расхода и свих захтева за плаћање;

– обавља друге послове по налогу начелника управног округа.

Шеф Одсека општих послова: Љубан Митрески

Телефон: 026- 4623-636
Мејл: ljuban.mitreski@podunavskiokrug.rs;
kontakt@podunavskiokrug.rs

Радно место за финансијско-материјалне послове

– Обавља финансијско-материјалне послове у вези са планирањем и наменским трошењем средстава за рад управног округа;

– припрема годишње и периодичне предлоге потребних средстава за рад управног округа, финансијски план, завршни рачун, извештаје о утрошеним средствима управног округа, израђује анализе, информације и друга акта која се односе на планирање, обезбеђење и реализацију средстава;

– врши пријем и контролу формалне исправности књиговодствених исправа, пријем и евидентирање књиговодствене документације, проверава формалну и рачунску исправност;

– припрема решења и захтеве за пренос средстава, стара се да сви захтеви за пренос средстава буду у складу са одобреним квотама, припрема захтеве за промене квота и апропријација;

– припрема документацију и врши обраду података за исплату плата, других примања и накнада државних службеника и намештеника;

– води евиденције из области материјално-финансијских послова, обавља редовну сарадњу са Министарством финансија, сарадњу са другим органима у остваривању права државних службеника и намештеника и осталих запослених из области пензијског, инвалидског и здравственог осигурања;

– обрађује, контира и припрема за књижење књиговодствене исправе, уноси податке у систем главне књиге и помоћне евиденције, води прописане аналитичке евиденције чије податке усклађује са књиговодственим подацима и подацима из главне књиге Трезора;

– израђује књиговодствене извештаје и билансе, чува финансијску документацију, контролише и обавља анализу унетих промена;

– обавља друге послове по налогу шефа Одсека општих послова и начелника управног округа.

Сарадник за финансијско-материјалне послове: Снежана Манчић

Телефон: 026 621674
Мејл: snezana.mancic@podunavskiokrug.rs

Радно место за канцеларијске послове

– Врши пријем и преглед поште упућене окружним подручним јединицама органа државне управе и Стручној служби управног округа;

– води скраћени деловодник, врши завођење, евидентирање, здруживање, развођење, архивирање и чување аката у подручној архиви;

– даје обавештења странкама о кретању предмета;

– прима материјале и предмете за експедовање преко поште;

– отпрема, ковертира и заводи пошту у књигу отпреме;

– води евиденцију о утрошку поштанских трошкова;

– обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Референти за канцеларијске послове: Славица Јосифовић и Бора Врљановић

Телефон: 026 4623636, локал 200

Технички секретар

– Обавља административно-техничке послове, телефонскe разговорe, пријем и слање факсова и електронске поште ради ефикасног преношења информација, у складу са потребама стручне службе и окружних подручних јединица;

– врши другу кореспонденцију за потребе управног округа, копирање материјала, води евиденцију о састанцима, води евиденције предмета у складу са прописима;

– обавља техничке послове за пријем странака и организацију састанака по налогу начелника управног округа;

– прима, отправља, чува и архивира пошту која је намењена начелнику управног округа;

– врши друге послове по налогу начелника управног округа.

Технички секретар: Весна Петровић

Телефон: 026 4623636
Мејл: zdenka.petrovic@podunavskiokrug.rs

Радно место оператер-дактилограф

– Обавља послове вршења уноса свих материјала, као и њихову исправку;

– куца по диктату, прекуцава са штампаног текста;

– прекуцава рукописе, израђује табеле, врши унос података на магнетне медијуме за потребе креирања базе података;

– пружа помоћ корисницима информационог система на уносу података;

– врши контролу тачности и исправности унетих података, стара се о квалитету, обликовању и штампању текста;

– стара се о рационалном утрошку материјала;

– обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Оператер-дактилограф: Миљана Пешић

Телефон: 026 4623636, локал 205

Возач

– Управља службеним аутом;

– обавља мање поправке возила из возног парка и организује поправке возила из возног парка које захтевају посебна техничка средства или техничке услове;

– стара се о редовном сервисирању возила, води потребну евиденцију и стара се о роковима за проверу техничке исправности службених возила, регистрацији возила и о њиховом текућем одржавању;

– води евиденцију о коришћењу возила;

– обавља и друге послове по налогу начелника управног округа.

Возач: Милан Спасић

Телефон: 026 4623636