ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

Надлежност начелника

НАДЛЕЖНОСТ НАЧЕЛНИКА ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Надлежности, обавезе, овлашћења и одговорност начелника управног округа утврђени су чланом 40, 41. и 42. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018. и 30/2018 – др. закон), чланом 7. и 8. Уредбе о управним окрузима („Сл. гласник РС“, бр. 15/06) и члановима 3 – 8. Уредбе о начину рада савета управног округа („Сл. гласник РС“, бр. 15/2006).

Одговорност начелника управног округа

Начелник управног округа је функционер који за свој рад одговара министру за државну управу и локалну самоуправу и Влади Републике Србије.

Начелник управног округа је функционер кога на четири године поставља и разрешава Влада Републике Србије на предлог министра надлежног за послове управе.

Овлашћења начелника Подунавског управног округа

Овлашћења начелника која се односе на окружне подручне јединице:

– усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе;

– прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе;

– прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима за њихов рад;

– прати рад запослених, државних службеника и намештеника, у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих;

– сарађује с подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа, а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа.

Орган државне управе доставља начелнику управног округа директиве и инструкције које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе и извод из плана рада органа државне управе који се односи на план рада окружне подручне јединице.

Овлашћења начелника која се односе на општине и градове:

– сарађује са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа, а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа.

Овлашћења начелника која се односе на Савет управног округа:

– руководи радом Савета управног округа;

– предлаже Пословник о раду Савета;

– пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника и намештеника у стручној служби;

– сазива седнице Савета и њима председава;

– стара се о имплементацији закључака Савета;

– најмање једном годишње подноси министру за државну управу и локалну самоуправу извештај о раду Савета.

Овлашћења начелнника која се односе на Стручну службу управног округа:

– руководи радом стручне службе и планира њен рад;

– пружа стручна упутства;

– координира и надзире рад државних службеника и намештеника у стручној служби управног округа;

– непосредно одлучује о правима и дужностима запослених у стручној служби управног округа.

Контакт телефон начелника Подунавског управног округа: 026 4623636

Е-маил: nacelnik@podunavskiokrug.rs