ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

Стручна служба

СТРУЧНА СЛУЖБА ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Стручна служба Подунавског управног округа задужена је за стручну и техничку подршку начелнику управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе, а у циљу пружања стручне и техничке потпоре у обављању управних, аналитичких, стручно-оперативних, финансијско-материјалних, канцеларијских и пратећих помоћно-техничких послова.

Стручном службом управног округа руководи начелник управног округа, који одлучује и о правима и дужностима запослених у стручној служби.

Министарство надлежно за послове управе надзире сврсисходност рада стручне службе управног округа, прати оспособљеност запослених у њој и издаје јој инструкције.

На стручну службу управног округа примењују се прописи о државној управи:

– Закон о државној управи;

– Закон о државним службеницима;

– Закон о платама државних службеника и намештеника;

– Уредба о управним окрузима;

– Уредба о начину рада Савета управног округа;

– Уредба о вредновању радне успешности државних службеника.

Државни службеници и намештеници у стручној служби одговарају за свој рад шефу одсека, односно начелнику Управног округа.

У Стручној служби Подунавског управног округа обављају се следећи послови:

• пружање стручне и техничке потпоре начелнику управног округа и обављање послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју управног округа;

• остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе;

• пружање стручне и административно-техничке подршке Савету управног округа;

• послови којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја;

• управни послови у вези са заснивањем и престанком радног односа и остваривањем права из радног односа државних службеника и намештеника;

• послови вредновања радне успешности државних службеника;

• планирање извршења буџета и квота, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника и осталих запослених;

• састављање анализа, извештаја и информација;

• послови јавних набавки;

• чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара;

• канцеларијски послови, као што су: пријем и отпрема поште и поднесака упућених инспекцијским службама са територије управног округа, вођење скраћеног деловодника и осталих аката по Уредби о канцеларијском пословању, вођење, евидентирање и здруживање предмета и обавештавање странака о кретању предмета

Стручна служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, свој рад базира на процедури садржаној у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и за грађане, физичка и правна лица.

Странке се могу обраћати путем разних поднесака које предају на писарници где се евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно начелнику управног округа и инспекцијама. У писарници се евидентирају сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица.

Странке се могу обраћати надлежним инспекцијским службама и путем електронске поште и то на имејл : kontakt@podunavskiokrug.rs