ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

Надлежност

НАДЛЕЖНОСТ ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Законски оквир за формирање и надлежности Подунавског управног округа чине следећи законски прописи:

– Закон о државној управи, чл. 38 – 42 („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018. и 30/2018 – др. закон), којим је дефинисан појам управног округа и уређен начин образовања управних округа, надлежности начелника управног округа, стручне службе управног округа и Савета управног округа;

– Уредба о управним окрузима („Сл. гласник РС“, бр. 15/06), којом су уређени услови под којима министарства, посебне организације и органи управе у саставу министарства (органи државне управе) могу да образују подручне окружне јединице, установљени су управни окрузи, одређени њихови називи, подручја и седишта, утврђени послови државне управе који су допуштени у управном округу, овлашћења и одговорност начелника управног округа и задужења стручне службе управног округа.

Управни округ је подручни центар државне управе. Образује се ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе, што значи да управни округ чине послови стручних и подручних јединица министарстава на територији округа. Управни округ нема положај органа државне управе, тако да не може имати ни сопствене надлежности.

У складу са Законом о државној управи и Уредбом о управним окрузима, Влада Републике Србије формирала је управне округе. У наведеним актима јасно су прецизирани послови које органи државне управе, пре свега одређена министарства, могу да обављају у управном округу.

У управном округу органи државне управе могу, по сопственој одлуци, да обављају један или више послова државне управе:

– решавају у управним стварима у првом степену;

– решавају о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења;

– врше надзор над радом ималаца јавних овлашћења;

– врше инспекцијски надзор.

Орган државне управе који одлучи да у управном округу врши један или више послова државне управе образује актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места своју окружну подручну јединицу.