Pratite nas:

Organizacija

Home Organizacija

Nadležnosti Načelnika

1) usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave; 2) prati primenu direktiva i instrukcija koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave; 3) prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i stara se o uslovima za njihov rad; 4) prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i predlaže rukovodiocu državnog organa pokretanje disciplinskog postupka protiv njih; 5) sarađuje s područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga; 6) sarađuje sa opštinama i gradovima radi poboljšanja rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i područnih jedinica organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga.

Savet podunavskog okruga

Savet Upravnog okruga usklađuje odnose okružnih područnih jedinica ministarstava, posebnih organizacija i organa uprave u sastavu ministarstva (u daljem tekstu: organi državne uprave) i opština i gradova s područja upravnog okruga i predlaže kako da se poboljša rad upravnog okruga, okružnih područnih jedinica i područnih jedinica organa državne uprave koje vrše poslove organa državne uprave na području upravnog okruga a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga. Savet čine načelnik upravnog okruga, predsednici opština i gradonačelnici gradova s područja upravnog okruga.

Okružne područne jedinice

U okviru Okruga poslove obavljaju okružne područne jedinice sledećih ministarstava i to u opštinama Smederevo, Smederevska Palanka i Velika Plana:
1.Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i  i vodoprivrede sa sedamnaest izvršilaca
2.Ministarstvo trgovine i usluga sa jedanaest izvršilaca
3.Ministarstvo ekonomije i  ekonomskog regionalnog razvoja sa tri izvršilaca
4.Ministarstvo  rada i socijalne  politike sa devet izvršilaca
5.Ministarstvo rudarstva i energetike sa dva izvršilaca
6.Ministarstvo zdravlja sa pet izvršilaca
7.Minstarstvo zaštite  životne sredine i prostornig planiranja sa tri izvršioca.
8.Ministarstvo za državnu upravu  i lokalnu samoupravu sa jednim izvršiocem
Stručnu potporu radu okružnih područnih jedinica kao i Savetu Podunavskog upravog okruga pruža Stručna služba Podunavskog upravnog okruga kao posebna organizaciona jedinica.

Organizacija okružnih podružnih jedinica

Poslovi okružnih područnih jedinica utvrđeni su aktima o organizaciji i sistematizaciji ministarstava i posebnih organizacija.
Radnici okružnih područnih jedinica ministarstava su locirani i to:

  • u Smederevu u sedištu Okruga, Trg Republike broj 5, gde je smešteno ukupno 32 izvršioca
  • u Smederevskoj Palanci u zgradi Opštinske uprave Smederevska Palanka u ulici Vuka Karadžića broj 25 njih ukupno 12
  • u Velikoj Plani Ul Nikole Pašića broj 15 takođe vlasništvo Opštinske uprave Velika Plana (ukupno njih  8)

Ukupan broj zaposlenih u okružnim područnim jedinicama republičkih ministarstava je 52.

shares